Board of Directors

Dr Chunfei Wu

Chair

 Queen’s University Belfast, UK

Dr Hui Zhou

Vice Chair

Tsinghua University, China

Dr Shouliang Yi

Vice Chair

National Energy Technology Laboratory, USA

Dr Yeshui Zhang

Executive Chair and Treasurer

University of Aberdeen, UK

Dr Yikai Xu

Secretory

Queen’s University Belfast, UK